Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Asiantuntijapalvelut

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Me uskomme, että innokkuus, asiantuntijuus ja innovaatiot vievät toimialaa eteenpäin. Raideliikenteen asiantuntijana haluamme jakaa tietoa ja osaamista asiakkaidemme hyväksi. Haluamme myös olla mukana uusissa mielenkiintoisissa hankkeissa, jotka pistävät meidät ylittämään itsemme ja auttavat meitä kehittymään yhä paremmiksi. Sitä kautta syntyy tinkimätön laatumme, jolla autamme asiakkaitamme menestymään.

Duoraitioliikenneselvitykset

Duoraitioliikenteen tavoitteena on yhdistää lähijuna- ja raitioliikenteen hyvät puolet käyttämällä yhtä duoraitiovaunukalustoa, joka pystyy liikkumaan kaupunkialueella ja rautateillä. Ratkaisulla pystytään tehostamaan työmatka- ja asiointiliikennettä ympäristöystävällisesti.

Selvityksissä tarkastelemme duoraitioliikenteen käyttöönottomahdollisuuksia mahdollisimman pitkälle alueen nykyistä rataverkkoa hyödyntäen. Lisäksi etsimme vaihtoehtoja duoraitioliikenteen tuomisesta kaupunkialueille.
Nostamme esiin lainsäädännölliset ja tekniset edellytykset seutukunnan sisäisen duoraitioliikenteen toteuttamiseksi. Selvitämme toimiluvat, lupaprosessin eri vaiheet sekä prosessin keston tilanteesta, jossa kaupunki tai maakunta päättää duoraitioliikenteen harjoittamisesta. Havainnollistamme eri toimijoiden roolit ja vastuut duoraitioliikennemallissa.

Näiden lisäksi laadimme liikennöintimallin, jolla duoraitioliikenne saadaan sovitetuksi mahdollisimman hyvin käyttäen nykyistä ratakapasiteettia sekä laskemme kustannusarviot infrainvestoinneista, kalustosta ja liikennöinnistä.

Referenssit:

  • Liikenneviraston tilaama diplomityö duoraitioliikenteestä
  • Jyväskylän seudun duoraitioliikenneselvitys
  • Lahden seudun duoraitioliikenneselvitys
  • Kuopion seudun duoraitioliikenneselvitys

Käyttöönottotarkastukset

Laajaan palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvalaite- ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastuspalvelut. Teemme käyttöönottotarkastuksia timanttisella ammattitaidolla niin pienissä kuin suurissa hankkeissa.

Käyttöönottotarkastuksissa vastaamme, että tarkasteltava järjestelmä on toteutettu alan määräysten ja säädösten mukaisesti. Käyttöönottotarkastuksissa tarkastetaan tehdyt suunnitelmat sekä tehdään järjestelmän toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä testejä. Käyttöönottotarkastuksen tarkoituksena on tarkastella, ovatko projektin aikana tehdyt ratkaisut lopputuloksen kannalta toimivia ja turvallisia.

Käyttöönottotarkastusorganisaatio vastaa lopulta uuden järjestelmän käyttöönotosta ja käyttöönottotarkastaja hyväksyy, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön turvallisesti. Proxionin kehittämän ProVISU-ohjelman avulla käyttöönottotarkastusten järjestelmän testaus saadaan simuloitua realistisen tilanteen mukaisesti. Jos ProVISUn perusteella havaitaan poikkeamia, saadaan niihin liittyvät toimenpidevaatimukset määritettyä tarkasti.

Referenssit:

ERTMS-ETCS

ERTMS on eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ja ETCS siihen liittyvä junien kulunvalvontajärjestelmä. ERTMS:n tavoitteena on yhtenäistää rautatieliikenteen markkinoita ja yhteentoimivuutta sekä helpottaa liikennöintiä eri valtioiden välillä. Suomen rataverkolla junien kulunvalvontajärjestelmän uudistaminen käynnistyy 2020-luvulla ja toimenpiteet uudistuksen valmistelemiseksi ovat käynnissä.

ERTMS-järjestelmällä oli vuonna 2017 varustettu noin 2 % EU:n rataverkosta. Laajamittaisia uudistuksia on kuitenkin käynnissä ja esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa hankinnat tähtäävät koko rataverkon uudistamiseen ERTMS-yhteensopivaksi.

Proxion on toiminut Liikenneviraston asiantuntijana useissa ERTMS-järjestelmää koskevissa selvitystöissä. Junien kulunvalvontajärjestelmän uudistamiseen liittyy laajalti myös muita toimenpiteitä, mm. radan turvalaitteiden korvausinvestointeja sekä muutoksia kalustoon ja junien operointiin. Proxionin vahva osaaminen radan turvalaitetekniikasta antaa valmiudet toimia asiantuntijaroolissa myös kulunvalvontauudistuksen toteutusvaiheessa.

Kuva: Janne-Joonas Mantsinen

Selvitykset & ohjeet

Olemme rautatiealalla arvostettu toimija, joka toteuttaa ohjepäivitykset, selvitykset ja muut tutkimukset vankalla ammattitaidolla.

Asiakkaamme valitsevat meidät, koska meillä on monipuolista osaamista, erinomainen ratamaailman tuntemus, sekä ymmärrys erilaisista laitejärjestelmistä.

Teemme esimerkiksi Liikenneviraston teknisten ohjeiden päivityksiä, tuotekehitysprojekteja ja erilaisia projektiluontoisia selvityksiä sekä suunnitelmien tarkistuksia.

Ratatekniset ohjeet (RATO), piirustusohjeet sekä useat Liikenneviraston ohjeet ovat meidän kädenjälkeämme.

Referenssit:

Logistiikan ja raiteiston käytön selvittäminen

Logistiikkaselvityksissä tarkastelemme erilaisten liikenne- ja materiaalivirtojen kulkua esimerkiksi tietyllä alueella tai yleisesti Suomessa. Selvityksen tarkoituksena on antaa asiakkaalle konkreettista tietoa päätöksen tueksi ja lisäksi tarjota erilaisia ratkaisumalleja logistisen prosessin kehittämiseen.

Raiteiston käytön selvittäminen on logistiikkaselvitystä tarkempaa tarkastelua. Selvityksessä analysoidaan alueella liikkuvaa kalustoa sekä niiden vaatimia raiteistopituuksia ja -määriä. Tämän perusteella asiakkaalle voidaan määrittää optimaalinen raiteistokokonaisuus. Lisäksi voimme visualisoida raiteiston kuormitusta, jolloin raiteiston käytön ja alueen mahdolliset pullonkaulat on helpompi havaita täsmällisemmin.

Referenssit: