Rautateiden asiantuntijapalvelut

Raideliikenteen tulevaisuuden varmistaja

Proxionilla meidän tehtävämme on parantaa rautateiden ja kaupunkiraideliikenteen turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Hankkeiden aikana asiantuntijamme arvioivat jatkuvasti riskejä, jotta lopputulos on varmasti ensiluokkainen ja turvallinen, käytettävyyttä ja sujuvuutta unohtamatta. Monipuoliset koulutuksemme takaavat raideliikenteen ja rautateiden parissa työskentelevien ammattitaidon kehittymisen ja ylläpitämisen.

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava. Näemme tehtävänämme myös varmistaa tulevaisuuden teknologioiden ja teknisten ratkaisujen turvallisten ratkaisujen hyväksynnän ja mahdollistamisen rautateille.

Turvamies ja Ratatyövastaava vuokratyönä

Proxionin asiantuntijoilla on laaja-alainen kokemus ratatöihin liittyvistä turvallisuuspalveluista. Kauttamme on mahdollista vuokrata T-mies tai ratatyövastaava urakalle päivähinnalla.

Tarjoamme turvamiehiä ja ratatyövastaavia tunti- tai päiväveloituksilla lyhyempiin sekä pidempikestoisiin urakkakokonaisuuksiin. Asiantuntijamme ovat joustavasti käytössä touko-syyskuun ajan kaikkialla Suomessa.

Hinnoittelu

Ota yhteyttä koulutuspalveluihimme ja pyydä tarjous.

Ota yhteyttä

Kaisa Pakanen
Ryhmäpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Rautateiden turvallisuus

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikissa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

VAK-kuljetuksiin liittyvät riskienarvioinnit ja turvallisuusneuvonantajapalvelut, toiminnallisen turvallisuuden arviointi ja riskienhallinta (SASC eli Safety Case) sekä henkilöstön turvallisuusperehdyttäminen ohje-, työmaa- ja tehdasperehdytyksissä voidaan toteuttaa räätälöidysti verkkoalustalle yrityksen tarpeet huomioiden. Kehitämme alaa ja työskentelemme läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Radan haltijuuspalvelut

Laadimme asiakastoimeksiantoina yksityisraiteen haltijoille sekä rautatieyrityksille turvallisuusjohtamiseen liittyvää dokumentaatiota, toimimme turvallisuusisännöijänä ja tarjoamme haltijuuspalvelua sekä varautumiseen liittyviä palveluita. Toimeksiannoissa kartoitamme asiakkaiden tarpeet ja tuotamme palveluitamme räätälöidysti ja laadukkaasti. Palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvallisuusneuvonantajan palvelut (VAK/RID) sekä erilaiset valvonta- ja auditointitoimeksiannot. Tarjoamme vastaavia palveluita myös metro- ja raitioliikenteelle.

Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista myös sisäisen tarkastuksen toimintoihin asiakkaiden eri tarpeisiin. Lisäksi suoritamme toimeksiantoina mm. Väylävirastolle poikkeamien analysointia ja luokittelua.

Olemme vieneet useita turvallisuuslupien mukaisia prosesseja läpi korkealla asiakastyytyväisyydellä nopeasti ja tehokkaasti. Tiimimme koostuu pitkän linjan rautatieasiantuntijoista. Erityisosaamista löytyy mm. turvallisuusjohtamiseen, kuljettajatoimintaan, vaihtotöihin, kalustoon, säädöksiin ja vaarallisiin aineisiin liittyen.

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Käyttöönottopalvelut

Laajaan palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvalaite- ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastuspalvelut. Teemme käyttöönottotarkastuksia timanttisella ammattitaidolla niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa.

Käyttöönottotarkastuksissa vastaamme, että tarkasteltava järjestelmä on toteutettu alan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tehdyt suunnitelmat tarkastetaan ja järjestelmän toiminnallisuutta sekä turvallisuutta testataan. Käyttöönottotarkastuksessa arvioidaan, ovatko projektissa tehdyt ratkaisut lopputuloksen kannalta parhaita mahdollisia.

Käyttöönottotarkastaja hyväksyy, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön turvallisesti. Proxionin kehittämän ProVISU-ohjelman avulla järjestelmien testaus saadaan simuloitua realistisen tilanteen mukaisesti. Olemme olleet mukana myös Suomen ensimmäisen ERTMS-testiradan käyttöönotossa.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Tekniset turvallisuuspalvelut

Turvallisuusanalyysipalveluissamme toimimme asiakkaidemme tuotteiden ja järjestelmien teknisen riskienhallinnan asiantuntijoina​. Asiakkaalle tarjotaan parhaiten soveltuvat analyysit järjestelmän elinkaaren eri vaiheisiin.

Tuotamme asiakkaalle turvallisuusmäärittelyä riskienarviointiin perustuen. Laadimme tarvittavat turvallisuusanalyysit, kuten FMEA, FTA, ETA ja HAZOP-analyysin asiakkaan tarpeiden pohjalta. Turvallisuusanalyysimme tähtäävät luotettavaan, käytettävään, ylläpidettävään ja ennen kaikkea turvalliseen tekniseen järjestelmään, jonka suorituskykyä ja toimintavarmuutta on mahdollista seurata läpi järjestelmän elinkaaren. Näin asiakas saa varmuuden siitä, että toimitettu tuote vastaa asiakkaan määrittämiä vaatimuksia ja laadittuja suunnitelmia myös käytössä. Suorituskykyä voidaan seurata turvallisuusanalyysin pohjalta muodostuneilla RAMS-arvoilla.

Uuden liikkuvan kaluston ottaminen käyttöön osaksi rautatiejärjestelmää vaatii erillisen hyväksynnän. Kalustopalvelumme auttavat sinua teknisten vaatimusten täyttämisessä ja osoittamisessa sekä turvallisuuden varmistamisessa.

Ota yhteyttä

Mikko Oksanen
Asiakkuusjohtaja
mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224

Mittauspalvelut

Suomessa valmistaudutaan liikenteenhallinnassa uusiin radioverkkopohjaisiin ratkaisuihin, joilla päästään kohti digitaalista ja älykästä raideliikennettä. Ensimmäiset radioverkkotekniikkaan nojaavat ERTMS/ETCS-toteutukset ovat jo valmisteilla. Datan hyödyntäminen mahdollistaa raideliikenteen ja -infran paremman suunnittelun sekä päätöksenteon toimenpiteistä.

Mittauspalvelut tarjoavat asiantuntijapalveluita tietoliikenteen, radioverkkojen sekä paikannuksen parissa. Liikkuva mittauslaboratorio on varustettu monipuolisella laitteistolla, joka mahdollistaa asiakastarpeeseen räätälöidyt tietoliikenteen ja paikannuksen mittaukset asiakkaan omassa ympäristössä. Verkon kuuluvuuden ja kapasiteetin lisäksi mittaamme asiakkaan kriittisten sovelluksien toimivuutta. Lisäksi toteutamme esimerkiksi radioverkon häiriömittauksia eri taajuusalueilta, laatu- ja vertailumittauksia sekä paikannusjärjestelmien laatumittauksia.

Mittauspalvelut ovat kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa kartoitetaan asiakastarve, tunnistetaan tarvittavat testitapaukset ja räätälöidään mittauksen toteutus, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan asiakkaalle yhteisesti sovitun mukaisesti.

Ota yhteyttä

Antti Haapalahti
Toimitusjohtaja
antti.haapalahti@proxion.fi
0405262371

Vaatimusten- ja laadunhallinta

Rautatieliikenteen digitalisaatio ja EU-harmonisointi aiheuttavat uusia haasteita hankkeiden turvallisuusjohtamiselle lisääntyneiden lainsäädäntö- ja sopimusvaatimusten muodossa. Parhaimmillaan näitä vaatimuksia voi olla satoja, ellei tuhansia.

Systemaattisella vaatimustenhallinnalla voidaan osoittaa tuotteen, järjestelmän tai palvelun vaatimustenmukaisuus koko hankkeen elinkaaren aikana. Lisäksi parannetaan vaatimusten jäljitettävyyttä ja tehdään vaatimusten toteutumisen arviointi helpommaksi. Proxion tarjoaa vaatimustenhallinnan konsulttipalveluita, jotka parantavat vaatimustenhallintaa varmistaen sujuvamman arviointi- ja hyväksyntäprosessin ja säästävät näin hankkeen aikaa ja rahaa.

Dokumentaatio- ja laadunhallintapalveluiden tavoitteena on varmistaa ajantasaisen ja riittävän tiedon löytyminen, kun sitä tarvitaan. Nykymaailmassa tietoa tuotetaan usein todella paljon, joten sen hallittu tallentaminen ja oikean tiedon löytymisen varmistaminen erilaisilla hauilla on kaikille organisaatioille erityisen tärkeää.

Sähköiset informaatiohallintajärjestelmät toimivat kyllä luotettavasti, mutta tiedon löytyminen niistä on aina inhimillisten tekijöiden varassa. Sopivien attribuuttien määrittely ja niiden täyttäminen ovat aina ihmisten varassa, joten tähän on kiinnitettävä riittävästi huomiota, kun järjestelmiä rakennetaan ja otetaan käyttöön. Käytännössä dokumentaatio- ja laadunhallintapalveluiden tavoitteena on avustaa asiakkaitamme määrittelemään juuri heille soveltuvat dokumenttien- ja laadunhallinnan prosessit, jotta dokumentaation luominen, käsittely ja arkistointi toimivat tehokkaasti tukien myös dokumentaation helppoa löytymistä ja päivittämistä muutostarpeiden ilmaantuessa.

Ota yhteyttä

Juha Isometsä
Ryhmäpäällikkö
juha.isometsa@proxion.fi
0405283694

Liikenne- ja logistiikkasuunnittelu

Liikennesuunnittelu on tärkeä osa esi- ja yleissuunnitteluvaiheita, jotta voidaan arvioida, millaisia infrainvestointeja haluttu liikenteen palvelutaso vaatii. Liikennesuunnittelu tuottaa selkeitä, realistisia perusteluja suunnitteluratkaisujen valintaa varten. Siihen sisältyy myös ratahankkeiden kannattavuuden ja vaikutusten arviointi, vuorovaikutus suunnitteluprosessissa sekä eri tekniikka-alojen suunnitteluratkaisujen yhteensovittaminen.

Liikennesuunnittelussa mietitään kattavasti raideliikenteen kokonaisuutta huomioiden niin henkilö- kuin tavaraliikenteen tarpeet sekä mahdollisuudet. Liikennesuunnittelu toimii Proxionilla yhteistyössä muiden tiimien ja tekniikka-alojen kanssa – näin varmistetaan ratkaisujen toteutuskelpoisuus käytännössä.

Logistiikkasuunnittelumme on kuljetus- ja varastointiratkaisujen suunnittelua kustannustehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden niin, että rautatiekuljetukset ovat merkittävä osa kuljetusketjua. Logistiikkasuunnittelusta esimerkkejä ovat muun muassa satamien tai tehtaiden kuormaus- ja purkuratkaisut, layout-suunnittelu sekä raakapuuterminaalit.

Ota yhteyttä

Katriina Viljanen
Yksikön johtaja
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959

Liikennejärjestelmät

Kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä vastaa ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sekä tukee alueiden ja koko maan elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja työn kulmakiviä ovat jatkuvuus ja toimijoiden vuorovaikutus sekä yhteistyö. Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi strategisesta suunnittelusta kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä sidosryhmätyöskentelyyn.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on saada ihmiset ja elinkeinoelämän kuljetukset liikkumaan kestävästi, turvallisesti ja tehokkaasti päämääräänsä. Suunnittelu edellyttää infrastruktuurin, palveluiden ja tiedon muodostaman kokonaisuuden ymmärtämistä ja hallintaa. Tarjoamme monipuolisesti asiantuntijapalveluita liikennejärjestelmän kehittämisen tueksi.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Strategisen tason suunnittelun tarkoituksena on sovittaa yhteen erilaisia liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Käytännössä lain tarkoittama yhteistyöhön perustuva suunnittelu on nykyään järjestetty alueellisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta (Lähde: Väylävirasto).

Palvelumme kattavat liikennejärjestelmän strategisen suunnittelun, liikenteen taustaselvitykset ja edunvalvontaa tukevien aineistojen laadinnan sekä tuen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792
Antti Haapalahti
Toimitusjohtaja
antti.haapalahti@proxion.fi
0405262371
Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562
Vesa Korpi
Yksikön johtaja
vesa.korpi@proxion.fi
0406862234

Proxionin henki on sellainen asia, että se pitää kokea itse.

Pia Haavisto, henkilöstöpäällikkö