Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Koulutustarjonta

Ratatyöturvallisuus (TURVA)

Koulutusohjelma antaa valmiudet liikkua ja työskennellä turvallisesti rautatieympäristössä ja sen läheisyydessä, aiheuttamatta vaaraa rautatieliikenteelle. Vaaditaan henkilöitä, joiden tarvitsee liikkua ja työskennellä Liikenneviraston rataverkolla rautatiealueella.

Kurssin sisältö:

 • Rataverkon hallinta ja viranomaiset
 • Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
 • Sijainnin määrittely
 • Ratatyö
 • Turvamiesmenettelyn perusteet
 • Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
 • Perehdytys sähkörataan
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
 • Teoriakoe

Koulutusohjelma koostuu teoriaosuudesta sekä kokeesta.  Koulutusohjelman kesto on 1 päivä. Teoriaosuus koostuu 8 oppitunnista (ot). Oppitunnin pituus on 45 min.

TURVA-koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa Ratatyöturvallisuuspätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti.

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Koulutusohjelma esittelee rautatiekuljetusjärjestelmän teknisiä periaatteita ja suomalaisen rautatieinfrastruktuurin valintoja ja ratkaisuja. Koulutuksessa käsitellään valtion rataverkon haltijan Liikenneviraston antamaa teknistä ohjeistusta ja niiden taustalla olevia kansainvälisiä määräyksiä ja standardisointeja.

Perusteet rautatiejärjestelmästä koulutus kuuluu kaikkien työtehtäväkohtaisten pätevyyksien ennakkovaatimuksiin.

Koulutus toimii myös valtion rataverkon suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien ratateknisenä peruskoulutuksena.

Koulutusohjemaan osallistuvalta edellytetään Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva).

Koulutusohjelma koostuu teoriaosuudesta, maastokäynnistä sekä kokeesta.  Koulutusohjelman kesto on 3 päivää. Teoriaosuus koostuu 16 oppitunnista (ot.), maastokäynti 6 oppitunnista (ot) sekä kokeesta 2 oppituntia (ot). Oppitunnin pituus on 45 min.

Koulutusohjelma ei tuota pätevyyttä. Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutus on voimassa toistaiseksi.

Turvamies (T-mies)

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia valtion rataverkolla turvamiestehtävissä ja tieliikenteen ohjaajina tasoristeyksissä.

Lähtövaatimuksena vähintään 3 kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä.

Muut vaatimukset:

 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
 • Tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys tai Tieturva 2 -pätevyys
 • todistus terveydellisestä soveltuvuudesta tehtävään

Koulutusohjelma koostuu teoriaosuudesta sekä kokeesta. Koulutusohjelman kesto on 1 päivää. Teoriaosuus koostuu 8 oppitunnista (ot). Oppitunnin pituus on 45 min.

Pätevyys on voimassa 5 vuotta ja se on uusittava vanhenemisvuoden loppuun mennessä.

Ratatyövastaava (RTV)

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavan tehtävissä.

Liikenneviraston määrittelemät lähtövaatimukset:

 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) sekä
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
 • Vähintään 6 kuukauden käytännön työkokemusta radanpitoon liittyvissä maastotehtävissä
 • Todistus terveydellisestä soveltuvuudesta tehtävään

Lisäksi työpätevyyden saamiseksi on täytettävä Liikenneviraston edellyttämät terveydentilaa koskevat vaatimukset.

Koulutusohjelma koostuu teoriaosuudesta sekä kokeesta.  Koulutusohjelman kesto on 8 päivää. Teoriaosuus koostuu 55 oppitunnista (ot). Oppitunnin pituus on 45 min. Lisäksi opiskelija suorittaa työnäytteet harjoittelukortin mukaisesti ja osallistuu käytännön kokeeseen.

Saavutettu pätevyys on voimassa toistaiseksi ja pätevyyttä pidetään yllä osallistumalla kertauskoulutukseen kalenterivuosittain.

Koulutusohjelman sisältö tarkentuu kesän ja syksyn aikana Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan.

Ratatyövastaava kertaus (RTVk)

Kurssilla kerrataan Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi tarvittavat asiat.

Kurssin kestää yhden päivän ja päivittää Ratatyövastaavan pätevyyden kalenterivuodeksi.

Koulutusohjelman sisältö tarkentuu kesän ja syksyn aikana Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan.

Turvalaiteasentaja (TAS)

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia käytössä olevien turvalaitteiden asennustöissä sekä turvalaitteisiin kohdistuvissa huolloissa ja viankorjauksissa.

Koulutuksen kesto on yhteensä 10 päivää (5+5 päivää). Koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja harjoittelusta turvalaitehallissa. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä ja teoriakoe teoriaosuuden lopuksi.

Ennakkovaatimukset:

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
 • Sähköisten turvalaitteiden osalta pätevyysvaatimuksissa noudatetaan voimassa olevaa sähköturvallisuuslakia ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä muutoksineen.
 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
 • Työturvallisuuskortti tai vastaava
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
 • Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)

Ennen pätevyyden hakemista osallistujan tulee osallistua 3kk työharjoitteluun yrityksessä tai suorittaa TAS intensiivijakso (5 päivää) ROK:ssa sekä suorittaa junankulunvalvonnan perusteet (JKV) ja valvottu näyttökoe (2-4h) hyväksytysti.

Turvalaiteasentajan tehtävä on rautatiejärjestelmän turvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa.