Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Koulutustarjonta

Ratatyöturvallisuus (TURVA)

Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä.

Opiskelijoille selvitetään työ- ja liikenneturvallisuuden merkitykset rautatieympäristössä, sekä eroavuudet muista liikenneympäristöistä ja tekniset toteutukset turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutuksessa esitellään rautatieympäristön turvallisuuskulttuurin merkitys ja tärkeys rautatieympäristön toiminnan perustana.

Kuorma-auton kuljettajan ratatyöturvallisuuskoulutus on Traficomin hyväksymä Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys koulutus.

Koulutuksen kesto: 1 päivä. koulutuspäivän pituus on 8 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45min.

Ennakkovaatimukset: Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia.

TURVA-koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa Ratatyöturvallisuuspätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta vanhenemisvuoden loppuun saakka. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus on ennakkovaatimuksena kaikkiin Väyläviraston suunnattuihin pätevyyskoulutuksiin osallistuville.

Koulutusta edellytetään rakennuttajakonsulteilta, valvojilta, rataisännöitsijöiltä sekä RTJJ:n operatiivisesta toiminnasta valtion rataverkolla vastaavilta virkamiehiltä. Edellä mainitut voivat korvata koulutuksen vähintään viiden (5) vuoden monipuolisella työkokemuksella rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista:

 • Ratatyövastaavan pätevyys
 • Liikenneohjaajapätevyys
 • Ratapihaliikenneohjaajapätevyys
 • Työpätevyys

Koulutuksen kesto: 3 päivää (2 teoriapäivää + 1 pv käytännön työympäristöön tutustuminen ns. maastopäivä). Yhden koulutuspäivän pituus on 8 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45min.

Ennakkovaatimukset: Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

Perusteet rautatiejärjestelmästä -peruskoulutus on voimassa toistaiseksi. Koulutus ei tuota pätevyyttä.

Turvamies (T-mies)

Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoimintamenettelyn mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.

Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa.

Koulutusohjelman kesto: 1 päivä. Teoriaosuus 4 ot ja maasto-osuus 4 ot. Oppitunnin pituus on 45 min.

Ennakkovaatimukset

 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
 • Työturvallisuuskortti tai vastaava
 • Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemus radanpidon töistä
 • Turvamiestehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa

Tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimijalta vaaditaan voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys tai Tieturva 2 -pätevyys.

Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta, vanhenemisvuoden loppuun saakka. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudestaan. Hyväksytysti suoritettu Turvamiespätevyys -koulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).

Ratatyövastaava (RTV)

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta.

Koulutuksen sisältö noudattelee ratatyömenettelyn prosessia alkaen suunnittelusta ja päättyen työalueen luovuttamiseen takaisin liikennöinnille. Perusprosessin lisäksi koulutuksessa huomioidaan kaikki yleisimmät erityistoimenpiteitä vaativat turvallisuusmenettelyt, kuten esim. tulityöt, jännitekatkomenettely yms. Koulutus antaa myös kattavan yleistiedon rautatiealueella tehtävien töiden suunnittelusta, toteutuksesta ja turvallisuusmenettelyistä sekä riskeistä.

Koulutuksen kesto: 5 päivää Yhden koulutuspäivän pituus on 8 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45min.

Ennakkovaatimukset

 • suomen kieli
 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera), voidaan korvata voimassa olevalla työpätevyydellä

Työkokemus: Vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä. Osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella.

Ratatyövastaavan tehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa terveydentilasta.

Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden (1) päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus. Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Hyväksytysti suoritettu Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).

Mikäli kalenterivuosittainen kertauskoulutus jää suorittamatta, pätevyyden voimaan saattamiseksi on suoritettava kertauskoulutuksen lisäksi Väyläviraston hyväksymän koulutuslaitoksen järjestämä osaamista varmentava ratatyövastaavalle suunnattu käytännön koe. Jos kertauskoulutus on suorittamatta neljä (4) vuotta tai sitä pidempään, pätevyys katsotaan vanhentuneeksi. Vanhentunut pätevyys on uusittava käymällä koulutusohjelman peruskoulutus uudelleen.

Ratatyövastaava kertaus (RTVk)

Kurssilla kerrataan Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi tarvittavat asiat sekä ajankohtaiset asiat.

Koulutuksen kesto: 1 päivä. Koulutuspäivän pituus on 8 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45min.

Koulutus päivittää Ratatyövastaavan pätevyyden kalenterivuodeksi eteenpäin.

Ensimmäisen kerran kertauskoulutus on suoritettava pätevyyden myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana. Koulutuksen aikana on mahdollista uusia myös turvamiespätevyys (t-mies). Pätevyys uusiutuu vuodeksi eteenpäin.

Turvalaiteasentajapätevyys (TAS)

Koulutus on suunnattu sähköalan ammattihenkilöille, jotka työskentelevät turvalaitteiden kunnossapidon ja rakentamisen tehtävissä valtion rataverkolla.

Koulutuksen kesto: 10 päivää (5+5 päivää). Koulutuspäivän pituus on 8 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45min.

Ennakkovaatimukset

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
 • Sähköisten turvalaitteiden osalta pätevyysvaatimuksissa noudatetaan voimassa olevaa sähköturvallisuuslakia ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä muutoksineen
 • Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
 • Työturvallisuuskortti tai vastaava
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA), voidaan korvata RTV tai työpätevyydellä
 • Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)
 • Väyläviraston Junakulunvalvonnan (JKV) perusteet -kurssi
 • Turvalaiteasentajan tehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa terveydentilasta

Ennen pätevyyden hakemista tulee olla myös vähintään 3 kuukautta ohjattua harjoittelua turvalaitetöistä turvalaiteasentajan pätevyyden omaavan henkilön opastuksessa tai vaihtoehtoisesti TAS-intensiivijakso suoritettuna.

Osaamisen varmentamisen tapa:

 • ennakkotehtävä
 • kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössäEerokissa
 • käytännön harjoittelu
 • käytännön koe.

Voimassaolo: Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun saakka.

Turvalaiteasentajapätevyyden ylläpitämiseksi on osallistuttava Turvalaiteasentajapätevyyden yhden (1) päivän kestoiseen kertauskoulutukseen viimeistään pätevyyden päättymisvuoden aikana. Jos kertauskoulutusta ei käydä määräajassa, katsotaan pätevyys vanhentuneeksi.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on  vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on:

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Koulutukseen kuuluu kirjallinen tentti. Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on mahdollista toteuttaa suullisesti, mistä kannattaa sopia kouluttajan kanssa etukäteen. Jos tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kaksi kertaa.

Koulutuksen kesto: 1 päivä. koulutuspäivän pituus on 8 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45min.

Ennakkovaatimukset: Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

​Kouluttaja voi tarvittaessa kirjoittaa kurssin suorittamisesta määräaikaisen todistuksen, jonka voimassaoloaika on maksimissaan yksi kuukausi (4 viikkoa).

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta ja kortin voimassaolo uusitaan käymällä koulutus uudestaan.