Työnhakijatiedot – rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Proxion-konsernin yhtiöiden työnhakijarekisteri.

2 Rekisterinpitäjä

Proxion Oy
Ratamestarinkatu 7A
00520 HELSINKI
Y-tunnus: 1997513-1

Puh. 0207 495 400
E-mail: info(at)proxion.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pia Haavisto
Proxion Oy
Puh Puh +358 40 596 8659
E-mail: pia.haavisto(at)proxion.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Proxion-konsernin rekrytointien hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus tietojen tallentamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Työntekijärekisteri muodostuu sähköisestä arkistosta.
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi
  • syntymäaika ja henkilötunnus
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • valokuva
  • työntekijän työnhakua koskevat tiedot (hakemus, CV)
  • mahdolliset soveltuvuusarviointiin liittyvät tiedot
  • mahdolliset muut hakuprosessia varten määritellyt tiedot

6 Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Soveltuvuusarvioinnin tiedot saadaan arvioinnin toteuttavalta toimijalta.

7 Rekisterin tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Proxion-konsernin sisällä.

8 Tietojen siirto kolmansiin maihin

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on ohjeistettu rekisterinpitäjän organisaatiossa. Sähköisen rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus on niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kaikki rekisteriä käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen osana työsopimusta.

Sähköinen rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän palveluntuottajan ylläpitämässä palvelussa. Palveluntuottaja vastaa toimintaympäristön teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta osapuolten välisen sopimuksen puitteissa.

10 Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään rekisterissä rekrytointiprosessin ajan ja yhden vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen.

11 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Tietosuoja- ja rekisteriseloste on nähtävillä Proxionin verkkosivuilla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Vapaamuotoinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Vapaamuotoinen korjauspyyntö tulee toimittaa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojen poistamista rekisteristä. Poistamispyyntö tulee toimittaa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna. Rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot rekisteristä kohtuullisessa ajassa rekisteröidyn sitä henkilökohtaisesti pyytäessä.

12 Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa tietosuojaan liittyvä asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).