Turvallisuus

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Proxion tarjoaa julkishallinnolle ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille räätälöityjä varautumisratkaisuja niin normaaliolojen häiriötilanteisiin kuin poikkeusoloihinkin.

  • 20 vuoden kokemus kriittisen infran asiantuntijuudesta
  • Varautumis- ja valmiussuunnittelua kunnille ja muulle julkishallinnolle
  • Huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kumppani

Kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden asiantuntija

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen. Tarjoamme siksi personoidut ja tehokkaat ratkaisut, jotka auttavat organisaatiosi pysymään valmiina kaiken varalta. Kattavien palveluidemme ja asiantuntijoidemme avulla voit varmistaa, että organisaatiosi on valmistautunut kohtaamaan kaikki haasteet, olivatpa ne sitten arkipäivän häiriöitä tai suurempia poikkeustilanteita.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Varautumisen projektijohtaminen

Varautumisprojekteissamme ei ole koskaan kyse pelkästä mekaanisesta kirjoitustyöstä valmiille asiakirjapohjille, vaan se on samalla perehtymistä ja tekemisen kautta oppimista kaikille asiakasorganisaatiomme valmiussuunnitteluprojektiin osallistuville.

Periaatteena on pidetty, että jos henkilö vastaa jostakin organisaation ydintehtävästä tai prosessista, niin hän lähtökohtaisesti vastaa siitä myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ja jos hän vastaa asiasta muulloinkin kuin normaalioloissa, niin hän on myös paras henkilö pohtimaan mahdollisten uhkien vaikutuksia ja suunnittelemaan niihin toiminnallista tai materiaalista varautumista.

Toisena johtavana ajatuksena on pidetty, ettei varautumista koskevat suunnitelmat saisi jäädä projektin jälkeen mappeihin ja kassakaappeihin pölyttymään. Varautuminen tulisikin sisällyttää osaksi organisaation sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosikelloa, ja siten osaksi organisaation jokapäiväistä työskentelyä.

Asiantuntijamme ovat organisaation tukena ja johtavat varautumiseen liittyviä projekteja yhdessä laadittujen projekti- ja läpivientisuunnitelmien mukaisesti. Alussa tunnistetaan organisaation tavoitteet, organisaation rakenteet ja ydintoiminnot. Tämän jälkeen prosessi jatkuu uhkaskenaarioiden laadinnasta tarvittavien valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien laadintaan, perehdyttämiseen ja lopulta käyttöönottoon.

Ulkoistetun projektinjohdon ja varautumisen asiantuntijuuden myötä organisaation vastuuhenkilöt voivat keskittyä oman vastuualueensa valmius- ja jatkuvuussuunnitteluun osaavien asiantuntijoidemme tuella.

Ota yhteyttä

Jaakko Ritola
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875

Riski- ja vaikutusarviot

Varautuminen mahdollisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin tulisi alkaa aina omien ydintehtävien sekä niihin mahdollisesti vaikuttavien uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamisella. Laadukkaasti toteutettu uhkien ja uhkaskenaarioiden tunnistaminen sekä siihen pohjatuvat riskien- ja vaikutusten arviointi antaa realistisen käsityksen niistä mahdollista vaikutuksista joita organisaatio voi kohdata. Se on myös perusta ja pohja varsinaiselle valmiussuunnittelulle.

Uhkaskenaariot ovat niitä potentiaalisia uhkia, jotka voivat vaikuttaa organisaation ydintoimintaan tai ydintoimintaan liittyviin tuotannon välineisiin. Nämä uhkat voivat olla suuria tai pieniä, ne voivat merkittäviin liittyä normaaliolojen häiriötilanteisiin tai jopa mahdollisiin poikkeusoloihin. Ne voivat olla esimerkiksi sähkökatkoksia, teknisiä vikaantumisia, luonnonkatastrofeja, pandemioita tai kyber- ja hybridihyökkäyksiä.

Mikäli organisaatiossa ei ole tunnistettu siihen suoraan tai välillisesti mahdollisesti vaikuttavia uhkia, eikä ole arvioitu niiden mahdollisia vaikutuksia sen toimintaan, niin toiminnan jatkuvuutta ei voida uhkien konkretisoituessa taata. Uhkien tunnistaminen, riskien- ja vaikutusten arviointi ovat keskeinen edellytys varautumiselle sekä sitä kautta organisaation toiminnan jatkuvuudelle.

Ota yhteyttä

Jaakko Ritola
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875

Valmius- ja jatkuvuussuunnittelu

Proxionin yksi palvelutavoite on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää siihen liittyviä riskitekijöitä. Kokonaisvaltaisimmin varautumiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty erityisesti kuntasektorin kanssa, ja siellä pienten ja keskisuurten kuntien kanssa. Kuntia on tuettu varautumisessa ja valmiussuunnittelProxionin yksi palvelutavoite on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää siihen liittyviä riskitekijöitä. Kokonaisvaltaisimmin varautumiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty toistaiseksi kuntasektorin kanssa, ja siellä lähinnä pienten/keskisuurten kaupunkien ja kuntien kanssa. Mukana on ollut myös kuntien ja kaupunkien omistamia konserniyhteisöjä, joista voidaan mainita lämmön ja energian tuotantoon, vesihuoltoon sekä vuokra-asumiseen liittyvät yritykset ja liikelaitokset. Poikkeusolojen osalta suunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin valmiuslaista kunnille tulevat lisätehtävät. Suunnittelun osana tuetaan myös tarvittavien henkilöstö-, ajoneuvo- ja työkone sekä tilavarausten laadinnassa, ellei näitä ole jo aiemmin tehty. Lisäksi olemme tarjonneet asiantuntijatukea väestönsiirtojen suunnitteluun liittyen. ussa projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelulla ja -tuella kunkin kunnan ja/tai kaupungin yksilöityjen tarpeitten mukaisesti.

Proxion on tukenut teollisuuden sekä logistiikka-alan varautumisessa ja valmiussuunnittelussa.

Proxion tarjoaa varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyen projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelua, jonka sisältö räätälöidään aika asiakkaan tarpeitten mukaisesti.

Peruspakettina olemme tarjonneet kuntasektorille projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelua, johon kuuluu kunnan tai kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa, häiriötilannejohtamisen ja -viestinnän valmiussuunnitelman laatimisen tuki, riski- ja vaikutusarvioiden laatimisen tuen sekä eri toimialojen ja konserniyhteisöjen varsinaisten valmiussuunnitelmien laatimisen tuen.

Ota yhteyttä

Jaakko Ritola
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875

Kriisijohtaminen ja -viestintä

Proxionin asiantuntijat ymmärtävät kriisijohtamisen ja -viestinnän monimutkaisuuden ja tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat organisaatiosi yksilöllisiä tarpeita. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että organisaatiosi on valmistautunut kohtaamaan ja selviytymään kriiseistä vähimmäisvahingoilla, säilyttäen samalla luottamuksen ja maineen niin sidosryhmienne kuin yleisönkin silmissä. Kriisijohtamisen ja -viestinnän palvelumme Proxionilla ovat suunniteltu vahvistamaan organisaationne kykyä hallita ja kommunikoida tehokkaasti kriisitilanteissa. Meidän asiantuntijamme varmistavat, että organisaatiosi on valmistautunut kohtaamaan haasteet nopeasti ja järjestelmällisesti, minimoiden riskit ja vahingot.

Kriisijohtamisen strateginen suunnittelu
Tarjoamme asiantuntijatukea kriisijohtamisen strategioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tämä sisältää kattavat suunnitelmat kriisien hallintaan ja niistä toipumiseen, varmistaen, että organisaatiosi pysyy toimintakykyisenä kriisitilanteissa.
Kriisiviestinnän Suunnittelu ja Toteutus
Autamme luomaan tehokkaat kriisiviestintästrategiat, jotka takaavat selkeän ja oikea-aikaisen kommunikoinnin sidosryhmille kriisin aikana. Tämä sisältää kriisiviestintäsuunnitelmien laatimisen, viestinnän harjoittelun ja simuloinnit.

Koulutukset ja Työpajat
Järjestämme kriisijohtamisen ja -viestinnän koulutuksia ja työpajoja, jotka vahvistavat organisaatiosi valmiuksia ja tietotaitoa kriisitilanteiden hallinnassa.
Simulaatiot ja Harjoitukset
Tarjoamme realistisia simulaatioita ja harjoituksia, joiden avulla organisaatiosi voi testata ja kehittää kriisijohtamisen ja -viestinnän strategioita ja toimintatapoja käytännössä.

Ota yhteyttä

Jaakko Ritola
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875

Lisätietoja

Jaakko Ritola
Varautuminen
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875
Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562