Turvallisuus

Turvallisuus ja riskienhallinta

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu kulkevat aina rinnakkain. Suojataan yrityksen toimintaa hallinnollisesti, fyysisesti ja teknisesti.

  • 20 vuoden kokemus turvallisuuskriittisen infran asiantuntijuudesta
  • Tieto- ja kyberturvallisuuden kokemusta useilta eri toimialoilta
  • Raideliikenteen turvallisuuden kokonaisvaltaista huomiointia

Kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden asiantuntija

Proxionilla meidän tehtävämme on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää riskitekijöitä. Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu kulkevat aina rinnakkain.

Suojataan yrityksen toimintaa hallinnollisesti, fyysisesti ja teknisesti. Kehitetään ihmisten osaamista ja ymmärrystä. Nostetaan varautumisen tasoa.

Turvallisuus on meidän jokaisen yhteinen asia.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Tieto- ja kyberturvallisuus

Proxionin tieto- ja kyberturvallisuuspalvelut keskittyvät infrastruktuurin turvallisuuden varmistamiseen. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua tietoturvariskien hallinnassa, kyberturvallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tietojärjestelmien turvallisuuden valvonnassa. Proxionin palvelut kattavat myös tietoturvakoulutuksen ja neuvonnan, varmistaen, että asiakkaat ymmärtävät ja osaavat hallita tietoturvariskejä tehokkaasti.

Proxionin kyberturvallisuuden asiantuntijat auttavat tieto- ja kyberturvallisuuden kehittämisessä ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Laadimme dokumentoinnit asiakkaan tarpeita mukaillen sekä yksityiskohdat huomioiden.

Tarjoamme monipuolisia tieto- ja kyberturvallisuuden palveluita. Proxionilla on laaja-alainen osaaminen ja kokemus julkishallinnon ja kriittisen infran toimijoista. Asiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta tieto- ja kyberturvallisuuden kehityksestä, sekä useista eri standardeista ja muita viitekehyksistä kuten ISO 27001, KATAKRI, Julkri, NIST ja kybermittari.

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Riskienhallintaratkaisut

Laadukkaasti toteutettu riskienhallinta ohjaa organisaation toimintaa luoden siihen ennakoitavuutta. Riskienhallinnalla voidaan vähentää tapaturmien ja muiden ei toivottujen tapahtumien määrää sekä varautua erilaisten riskien toteutumiseen. Mikäli organisaatiossa ei tunnisteta riskejä, uhkia tai mahdollisuuksia, niihin ei pystytä varautumaan ja ne voivat aiheuttaa merkittävää haittaa henkilöille, omaisuudelle tai maineelle. Riskien tunnistaminen, arviointi sekä niiden käsittely ovat keskeinen edellytys toiminnan ja turvallisuuden kehittämiselle.

Olemme mukana kaikissa asiakkaan toiminnan elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme riskienhallintaa laaja-alaisesti ja toimialariippumattomasti. Asiantuntijoillamme on kokemusta erityisesti infrasuunnitteluhankkeista, turvallisuusjohtamisjärjestelmistä sekä monipuolisista raideliikenteeseen liittyvistä toimeksiannoista. Meillä on asiantuntemusta kokonaisturvallisuuskulttuurin luomisesta ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational Factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Palveluitamme:
• Riskiarvioinnit (kohdennetusti tai kokonaisvaltaisesti)
• Riskienhallintaprosessin suunnittelu
• Auditoinnit
• Turvallisuustutkinnat

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Raideliikenneturvallisuus

Proxion tuntee raideliikennejärjestelmään liittyvät lait, säädökset ja määräykset joihin turvallisuudenhallintajärjestelmien laadinta tulee perustua. Laadimme esimerkiksi yksityisraiteen haltijan turvallisuudenhallinta- sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmiä kaikkine liitteineen. Asiantuntijamme kartoittavat asiakkaan tarpeet riskiperusteisesti ja laativat räätälöidyn sekä laadukkaan lopputuloksen, joka ohjaa asiakkaan toimintaa.

Rataverkon hallintaan tai raideliikenteen harjoittajan toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet voivat useissa tapauksissa viedä toimijalta paljon resursseja toimialan erityispiirteistä johtuen. Me olemme asiantunteva kumppanisi turvallisuus- ja rataisännöinnin roolissa, jolloin organisaationne voi keskittyä ydintoimintaan. Turvallisuusisännöintipalvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiminnan mukaan. Kauttamme saat myös kattavat palvelut radantarkastuksiin liittyen.

Olemme lisäksi apunanne toimeksiannoissa, jotka liittyvät esimerkiksi toiminnan auditointiin tai yksittäisten ohje- tai dokumentaatiokokonaisuuksien, kuten valmiussuunnitelman, läpikäymiseen ja kehittämiseen. Palveluntarjontaamme kuuluvat myös VAK/RID-turvallisuusneuvonantajapalvelut.

Palveluitamme:
• Turvallisuusjohtamis- ja hallintajärjestelmien laadinta
• Turvallisuusisännöinti
• Rataisännöinti
• Radantarkastuspalvelut
• Pelastus- ja valmiussuunnitelmat
• VAK-turvallisuusneuvonantajapalvelut
• Raideliikenneturvallisuuteen liittyvät koulutukset / Rataopisto

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Turvallisuus (Safety)

Safety-turvallisuustoiminnan tavoitteena on suojata yksilöitä, organisaatioita, ympäristöä ja omaisuutta onnettomuuksilta ja muilta tunnistetuilta haittatekijöiltä. Turvallisuustoiminnan tavoitteet vaihtelevat organisaatiosta ja sen toimialasta riippuen. Safety-turvallisuustoiminnassa keskitytään niihin riskeihin, jotka esiintyvät työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa. Turvallisuustoiminnan viitekehyksinä toimivat lainsäädäntö, määräykset, ohjeet, standardit ja organisaatioiden itse määrittämät tavoitteet.

Onnettomuudet ja vaaratilanteet voivat aiheuttaa esimerkiksi henkilövahinkoja tai merkittäviä kustannuksia organisaatiolle. Riskien toteutuminen voi pahimmillaan olla jopa uhka toiminnan jatkumiselle. On tärkeää, että organisaatio kykenee tunnistamaan ja korjaamaan turvallisuuspuutteet suunnitelmallisesti. Yhtä tärkeää on varautua onnettomuus- ja vaaratilanteisiin siten, että organisaation toiminta on mahdollisimman tehokasta. Näin voidaan minimoida tilanteesta aiheutuvat vahingot.

Turvallisuustoiminnan tavoitteena on virheistä oppiminen ja jatkuvan parantamisen periaate. Meillä on asiantuntemusta kokonaisturvallisuuskulttuurin luomisesta ja HOF-tekijöistä (Human and Organizational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät). Olemme mielellämme organisaationne kumppanina kehittämässä kokonaisturvallisuuttanne.

Palveluitamme:
• Paloturvallisuus
• Pelastusturvallisuus
• Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus
• Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
• Työturvallisuus
• VAK-kuljetukset (maantie + rautatie)

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Turvallisuuskoulutukset

Henkilöstön turvallisuustietoisuus ja -osaaminen on oleellinen osa turvallisuuskulttuuria. Erilaisten turvallisuuskoulutuksien ja -materiaalien avulla voidaan minimoida vaaratilanteiden syntymistä ja varautua tehokkaasti erilaisiin onnettomuustilanteisiin. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa varmistamaan, että koko henkilöstö saa riittävät tiedot työhön liittyvistä riskeistä ja turvallisista toimintatavoista. Ennakoiva ja työntekijöille näkyvä ote turvallisuuden kehittämisestä tuo lisäarvoa organisaatiolle ja yhteistyökumppaneille. Toteutamme turvallisuuskoulutuksia toimialariippumattomasti. Asiakkaan omaan toimintaympäristöön räätälöity turvallisuuskoulutus on tehokas tapa kehittää turvallisuutta.

Proxionin vahvuutena on asiantuntijuuden ja koulutusosaamisen yhdistäminen. Meillä työskentelee sekä turvallisuusasiantuntijoita että pedagogiikan ammattilaisia. Vahvuuksiamme ovat vankka turvallisuusosaaminen sekä koulutusten muotoilu monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteenamme on se, että asiantuntijoidemme turvallisuusosaaminen siirtyy aidosti asiakkaan käyttöön.

Palveluitamme:
• Turvallisuuskoulutukset lähiopetuksena
• Alueperehdytyskokonaisuudet Moodle-oppimisympäristöön
• Kohdeperehdytykset
• Työtehtäväkohtaiset perehdytykset
• Rataopisto – raideliikennealan turvallisuuskoulutustarjonta
• Koulutus- ja coaching-palvelu koko palvelutarjontaamme koskien

Ota yhteyttä

Kaisa Pakanen
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Turvallisuus (Security)

Turvallisuus tarkoittaa organisaatioiden kaikkien toimintojen turvallisuutta ja sen tavoitteena on suojata yritykselle tärkeitä arvoja ja omaisuutta kuten henkilöitä, tietoa, mainetta tai ympäristöä niihin kohdistuvilta riskeiltä ja varmistaa organisaation toiminnan jatkuvuus ja vaatimuksenmukaisuus. Hyvin toteutettu turvallisuuden kokonaisuus tukee organisaation liiketoimintaa ja suojaa erilaisia uhkia vastaan.

Turvallisuuden kehittämisessä hyödynnämme useita eri menetelmiä ja työkaluja. Riskien tunnistaminen, tietoisuuden lisääminen ja erilaisten standardien ja muiden viitekehyksien hyödyntäminen ovat oleellinen osa turvallisuuden kehittämistä. Tuotamme palveluita useille eri turvallisuuden osa-alueille toimialariippumattomasti. Palveluidemme tarkoituksena on suojata yksilöitä, organisaatioita ja omaisuutta ulkoisilta uhilta. Asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista mm. tieto- ja kyberturvallisuudesta, toimitila- ja kiinteistöturvallisuudesta, turvatekniikasta sekä henkilöstöturvallisuudesta. Tavoitteenamme on se, että asiantuntijoidemme turvallisuusosaaminen siirtyy aidosti asiakkaan käyttöön.

Palveluitamme:
• Turvallisuuspolitiikat ja hallintajärjestelmät
• Tieto- ja kyberturvallisuus
• Toimitila- ja alueturvallisuus
• Turvatekniikan suunnittelu
• Henkilöstöturvallisuus
• Tietosuoja
• Turvallisuusarviointi

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Ydinvoimaturvallisuus

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat kattavat ja laadukkaat ydinturvallisuuspalvelut. Meillä on kokemusta muun muassa ydinvoimalaitoksien eri teknisten osa-alueiden arvioinnista ja tarkastuksesta, järjestelmien ja turvallisuusselosteiden kuvauksista sekä sisällöistä, laitoksen mallintamisesta ja analysoinnista sekä laitoksen toiminnallisesta suunnittelusta.

Asiantuntijamme ovat työskennelleet käyvillä ydinvoimalaitoksilla sekä laitosprojekteissa. Pystymme tuottamaan myös riippumattomia arvioita eri osa-alueilta liittyen laitoksen ydinturvallisuuteen. Ydinturvallisuuspalvelut on mahdollista tuottaa saumattomasti yhteistyössä muiden Proxionin asiantuntijoiden tarjoamien palveluiden, muun muassa dokumentaation, konfiguraation ja laadunhallinnanpalveluiden, kanssa.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisesti nykyaikaiseen ydinvoimalaitosprojektiin liittyviä palveluita. Osaamisemme kattaa laaja-alaisesti ydinvoimalaitostekniikan, -turvallisuuden, dokumentaation- ja konfiguraatiohallinnan ja lisensioinnin palvelut. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus ydinvoimalaitoksilta ja -projekteista. Ymmärrämme eri maiden vaatimustason ja palvelumme on mahdollista sovittaa saumattomasti toimintaympäristöön soveltuviksi. Asiantuntijoidemme avulla asiakas pystyy hallitsemaan paremmin ydinvoima-alan haastavia ja laaja-alaisia kokonaisuuksia. Lisäksi meillä on ainutlaatuista osaamista ja kokemusta laitostoimittaja- ja viranomaisyhteistyöstä.

Ota yhteyttä

Antti Haapalahti
Toimitusjohtaja
antti.haapalahti@proxion.fi
0405262371

Lisätietoja

Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562
Jaakko Ritola
Varautuminen
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875