Elinkaarenhallinta

Käyttö ja ylläpito

Ratainfran käyttöikä lasketaan vuosikymmenissä. Pitkäikäinen, turvallinen, ympäristöystävällinen ja toimiva ratainfra on mahdollista saavuttaa vain suunnitelmallisella jatkuvalla kunnossapidolla sekä ylläpidolla.

  • Kunnossapidon asiantuntijapalvelut
  • Radantarkastuspalvelut
  • Rataisännöinti

Kokonaisvaltaista kunnossapidon asiantuntijapalvelua

Tuotamme asiakkaan ratainfran elinkaaren eri vaiheisiin suunnattua yksilöityä asiantuntijapalvelua. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset kunnossapidon asiantuntija-, valvonta- ja projektinjohtopalvelut sekä yksityisraiteiden haltijuuden tukipalvelut raideliikenteen eri tarpeisiin.

Asiantuntijoillamme on Väyläviraston edellyttämät turvallisuus- ja työpätevyydet ammattitaitoisen, turvallisen ja laadukkaan palvelun varmistamiseksi.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Kunnossapidon asiantuntijapalvelut

Kunnossapidon asiantuntijapalvelut tarjoavat asiakkaillemme teknistä korkeatasoista substanssiosaamista.

RADAN ELINKAAREN HALLINTAPALVELUT
• Radan geometria, päällysrakenne, vaihteet, turvalaitteet, telematiikka
• Rataisännöinti
• Radantarkastuspalvelut

OMAISUUDEN HALLINTAPALVELUT
• Kunnossapidon ohjeiden ja laatuvaatimusten määrittely
• Lupamenettelyt esim. tasoristeyslupa
• Raideinfraan ja -liikenteeseen liittyvien riskien arviointi
• Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö auditoinnit
• Onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittely
• Poikkeamien selvittely ja analyysien tekeminen, HOF- tekijöiden tarkastelu
• Työmaapalvelut
• Ratatyövastaava
• Turvamiespalvelut
• Päällystystöiden rataturvallisuuspalvelut
• Turvallisuussuunnitelmien laadinta

VALTION RATAVERKON ASIANTUNTIJAPALVELUT
• kunnossapidon elinkaaren kehittämiseen liittyvän dokumentaation ja ohjeistuksen laatiminen sekä radan – ja turvalaitteiden elinkaariselvitykset.
• raidegeometrian analytiikkapalvelut
• riippumattomat raiteiden- ja vaihteiden mittaus- ja tarkastus palvelut
• laadunvarmistaminen
• ratainfratietojen hallintapalvelut

YKSITYISRAITEIDEN RATAVERKON ASIANTUNTIJAPALVELUT (sisältää yksityisraiteet, raitiotiet ja metron)
• Kunnossapidon riippumattomat raiteiden- ja vaihteiden mittaus- ja tarkastus palvelut sekä radan – ja turvalaitteiden elinkaariselvitykset.
• Rataisännöinti
• Rakennuttamis- ja kunnossapitotöiden riippumaton valvonta
• Kilpailuttaminen
• Kustannusselvitykset
• Ratainfratietojen hallintapalvelut
• Laadunvarmistaminen

RADANTARKASTUSPALVELUT
• Raiteiden- ja vaihteiden puolueeton tarkastuspalvelu
• Raiteiston muiden laitteiden kuntotarkastus
• Tarkastustulosten raportointi
• Toimenpidesuunnitelmat
• Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö
• Onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittely
• Poikkeamien selvittely ja analyysien tekeminen, HOF- tekijöiden tarkastelu

ISÄNNÖINTIPALVELUT
• Raiteiden- ja vaihteiden puolueeton tarkastuspalvelu
• Huolto- ja kunnossapitotöiden määrittely
• Huolto- ja kunnossapitotöiden valvonta
• Kunnossapidon sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja tehtävien valvonta
• Radanpidon materiaalien ja kriittisten materiaalien hallinta
• Kunnossapitosuunnitelman laatiminen tai tarkastaminen
• Pitkän ja lyhyen tähtäimen kunnossapitosuunnitelmien laatiminen tai tarkastaminen
• Vuosittaisten kunnossapitotöiden määrittely
• Projektinjohtopalvelut
• Urakoiden kilpailuttaminen, valvonta, vastaanotto ja raportointi
• Kustannusarvioiden laatiminen budjettia varten
• Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö
• Onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittely
• Poikkeamien selvittely ja analyysien tekeminen, HOF- tekijöiden tarkastelu

Ota yhteyttä

Johanna Wäre
Yksikönpäällikkö
johanna.ware@proxion.fi
0404814184

Rautateiden turvallisuus

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikissa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

VAK-kuljetuksiin liittyvät riskienarvioinnit ja turvallisuusneuvonantajapalvelut, toiminnallisen turvallisuuden arviointi ja riskienhallinta (SASC eli Safety Case) sekä henkilöstön turvallisuusperehdyttäminen ohje-, työmaa- ja tehdasperehdytyksissä voidaan toteuttaa räätälöidysti verkkoalustalle yrityksen tarpeet huomioiden. Kehitämme alaa ja työskentelemme läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Radan haltijuuspalvelut

Laadimme asiakastoimeksiantoina yksityisraiteen haltijoille sekä rautatieyrityksille turvallisuusjohtamiseen liittyvää dokumentaatiota, toimimme turvallisuusisännöijänä ja tarjoamme haltijuuspalvelua sekä varautumiseen liittyviä palveluita. Toimeksiannoissa kartoitamme asiakkaiden tarpeet ja tuotamme palveluitamme räätälöidysti ja laadukkaasti. Palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvallisuusneuvonantajan palvelut (VAK/RID) sekä erilaiset valvonta- ja auditointitoimeksiannot. Tarjoamme vastaavia palveluita myös metro- ja raitioliikenteelle.

Tiimistämme löytyy vahvaa osaamista myös sisäisen tarkastuksen toimintoihin asiakkaiden eri tarpeisiin. Lisäksi suoritamme toimeksiantoina mm. Väylävirastolle poikkeamien analysointia ja luokittelua.

Olemme vieneet useita turvallisuuslupien mukaisia prosesseja läpi korkealla asiakastyytyväisyydellä nopeasti ja tehokkaasti. Tiimimme koostuu pitkän linjan rautatieasiantuntijoista. Erityisosaamista löytyy mm. turvallisuusjohtamiseen, kuljettajatoimintaan, vaihtotöihin, kalustoon, säädöksiin ja vaarallisiin aineisiin liittyen.

Ota yhteyttä

Vesa Korpi
Asiantuntija
vesa.korpi@proxion.fi
0406862234

Mittauspalvelut

Suomessa valmistaudutaan liikenteenhallinnassa uusiin radioverkkopohjaisiin ratkaisuihin, joilla päästään kohti digitaalista ja älykästä raideliikennettä. Ensimmäiset radioverkkotekniikkaan nojaavat ERTMS/ETCS-toteutukset ovat jo valmisteilla. Datan hyödyntäminen mahdollistaa raideliikenteen ja -infran paremman suunnittelun sekä päätöksenteon toimenpiteistä.

Mittauspalvelut tarjoavat asiantuntijapalveluita tietoliikenteen, radioverkkojen sekä paikannuksen parissa. Liikkuva mittauslaboratorio on varustettu monipuolisella laitteistolla, joka mahdollistaa asiakastarpeeseen räätälöidyt tietoliikenteen ja paikannuksen mittaukset asiakkaan omassa ympäristössä. Verkon kuuluvuuden ja kapasiteetin lisäksi mittaamme asiakkaan kriittisten sovelluksien toimivuutta. Lisäksi toteutamme esimerkiksi radioverkon häiriömittauksia eri taajuusalueilta, laatu- ja vertailumittauksia sekä paikannusjärjestelmien laatumittauksia.

Mittauspalvelut ovat kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa kartoitetaan asiakastarve, tunnistetaan tarvittavat testitapaukset ja räätälöidään mittauksen toteutus, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan asiakkaalle yhteisesti sovitun mukaisesti.

Ota yhteyttä

Kimmo Kolehmainen
Yksikönpäällikkö
kimmo.kolehmainen@proxion.fi
+358451458063

Koulutuspalvelut

Tarjoamme monipuolisesti koulutuksia ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Räätälöimme näitä palveluita ja sovellamme eri toteutusmenetelmiä asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Koulutustarjontaamme kuuluvat kaikki keskeiset rautatiealan turvallisuuskoulutusohjelmat, esimerkiksi ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva), turvamieskoulutus (T-mies), ratatyövastaavan koulutus (RTV) ja Liikkuvan kaluston kuljettajien kertauskoulutuksen sekä monia muita. Kouluttajamme ovat pedagogisesti vahvoja, osaavia alansa ammattilaisia.

Teemme myös aktiivista koulutuslaitosyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Olemme mm. tuottaneet 20 op Ratateknisen toimintaympäristön opintokokonaisuuden yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa.

Lisäksi tuotamme fasilitointi- ja valmennuspalveluita pääasiassa kriittisen infran aloille, mutta fasilitaattoreillamme on kokemusta myös toimimisesta terveydenalan sektorilla. Tarjoamme myös palvelumuotoilun palveluita, joiden avulla on mahdollista tuottaa ideointityöpajan tuotokset konkreettiseksi lopputuotteeksi.

Ota yhteyttä

Kaisa Pakanen
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Lisätietoja

Johanna Wäre
Kunnossapidon palvelut
Yksikönpäällikkö
johanna.ware@proxion.fi
0404814184
Kimmo Kolehmainen
Käyttöönotto- ja mittauspalvelut
Yksikönpäällikkö
kimmo.kolehmainen@proxion.fi
+358451458063
Toni Jukuri
Tekninen valvonta
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792
Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562
Vesa Korpi
Haltijuuden tuki ja rautateiden turvallisuus
Asiantuntija
vesa.korpi@proxion.fi
0406862234
Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103