”Ei vara venettä kaa’a – ei tuki suovoa tuhoa”

Suomi ja suomalaiset ovat aina joutuneet varautumaan, milloin mistäkin syystä. Kylmään ja pitkään talveen, metsän petoihin, myrskyäviin tuuliin, raivoaviin tauteihin tai maamme ylitse vyöryviin sotiin. Otsikon lainaus Kalevalasta tukee näkemystä varautumisen ikiaikaisesta tarpeesta. Uhkat ovat aikojen saatossa toki hieman muuttuneet, mutta eivät ne ole kadonneet. Vallitseva turvallisuustilanne on arvaamaton, myös täällä Suomessamme. Tarve eriasteiselle varautumiselle on selkeä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 on valtioneuvoston periaatepäätös, joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteet kattavat varautumisen erilaisissa häiriö- tai poikkeustilanteissa. Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varautumistoimenpiteitä ovat valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus sekä valmiusharjoitukset.

Varautuminen perustuu valmiuslain (1552/2011), pelastuslain (379/2011) ja muun erityislainsäädännön varautumisvelvollisuuteen. Päämääränä on huolehtia onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäisystä, valmistautumisesta toimintaan niiden uhatessa tai sattuessa ja suunnitella toipuminen. Kyse on siis lakisääteisistä velvoitteista, ei omaehtoisesta valinnasta. Se on yksi lakisääteinen tehtävä muiden joukossa.

Räätälöidyt valmiussuunnitelman kuntasektorille

Proxionin yksi palvelutavoite on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää siihen liittyviä riskitekijöitä. Kokonaisvaltaisimmin varautumiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty erityisesti kuntasektorin kanssa, ja siellä pienten ja keskisuurten kuntien kanssa. Kuntia on tuettu varautumisessa ja valmiussuunnittelussa projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelulla ja -tuella kunkin kunnan ja/tai kaupungin yksilöityjen tarpeitten mukaisesti.

Peruspakettina olemme tarjonneet kuntasektorille projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelua, joka kattaa kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan laatimisen, häiriötilannejohtamisen ja -viestinnän valmiussuunnitelman sekä eri toimialojen valmiussuunnitelmien suunnitelmarungot ja laatimisen tuen. Poikkeusolojen osalta suunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin valmiuslaista kunnille tulevat lisätehtävät. Suunnittelun osana laaditaan myös henkilöstö-, ajoneuvo- ja työkonevaraukset, ellei näitä ole jo aiemmin tehty. Lisäksi olemme tarjonneet asiantuntijatukea väestönsiirtojen suunnitteluun liittyen.

Jokainen projekti on yksilöllinen

Projekteissamme ei myöskään ole koskaan kyse pelkästä mekaanisesta suunnittelutyöstä valmiille asiakirjapohjille, vaan se on samalla perehtymistä ja työssäoppimista kaikille suunnittelutyöhön osallistuville. Tarkemman suunnittelun osalta ollut periaatteena, että jos henkilö vastaa jostakin kunnan ydintehtävästä, niin tämä vastuu koskee myös normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja. Kysymys kuuluukin, että kuinka hän voi kantaa nämä vastuunsa, ellei hän itse ole miettimässä ja suunnittelemassa varautumista vastuullaan olevien ydintehtävien osalta eri uhkaskenaariossa. Lähtökohtana on myös ollut, etteivät laaditut valmiussuunnitelmat saisi jäädä projektin jälkeen pölyttymään mappeihin ja kassakaappeihin. Varautuminen tulisikin sisällyttää osaksi kunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä sen vuosikelloa. Siten varautumisen ja valmiussuunnittelun prosessi saadaan osaksi päivittäistä työskentelyä ja elämää.

Vaikka aiemmin mainitsin, että tarjoamme tiettyä peruspakettia, niin tosiasiallisesti jokainen käynnistetty ja läpiviety projekti on räätälöity aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Tilanne elää, ja valmiussuunnitteluprojekteissakin on joskus tarve eri syistä johtuville aikataulumuutoksille. Tarpeen ilmetessä suunnitelmia voidaan muuttaa. Osa kunnista on varautumisen osalta pidemmällä kuin toiset, eikä niitä kunnan muitakaan töitä voi jättää huomioimatta käynnissä olevan valmiussuunnitteluprojektin aikana. Jokainen askel varautumisessa on aina askel eteenpäin, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä asian tiimoilta!

Yritetään pitää tämä maailma raiteillaan!

Kysy lisää varautumisen ja valmiussuunnittelun palveluistamme

Jaakko Ritola
Vanhempi neuvonantaja
Proxion
jaakko.ritola@proxion.fi
+358405637750