Ihmiset pöydän äärellä suunnittelemassa, pöydällä lappuja

Oppimisen muotoilun hyödyntäminen raideliikennealan verkkokoulutuksissa

Paljon kuulee puhuttavan oppimisen muotoilusta, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?  Oppimisen muotoilun ytimessä ovat oppijalähtöiset konkreettiset tarpeet. Tarpeet ovat yhteydessä koulutukselle laadittuihin tavoitteisiin sekä oppijan omiin osaamisen tavoitteisiin. Tämä tehostaa oppimista, sillä oppiminen on tehokkaampaa, kun oppilas otetaan oppimisen keskiöön. Oppimisen muotoilussa huomioidaan koko oppimisprosessi, menetelmät, aktiviteetit, resurssit, materiaalit, oppimisympäristöt sekä oppimiskokemus. Oppiminen on laadukkainta, kun oppilas voi itse vaikuttaa ja osallistua oppimisprosessiinsa. Oppilas on tärkeää saada sitoutumaan oppimisaktiviteetteihin riippumatta koulutusmuodosta ja -paikasta. Oppilas motivoituu opiskelemaan, kun oppilas kokee oppimisen merkitykselliseksi.

Tuotamme runsaasti raideliikennealan erilaisia koulutuksia, mutta tässä tekstissä oppimisen muotoilua käsitellään erityisesti verkkokoulutuksien näkökulmasta. Olemme havainneet oppilailta saatujen palautteiden perusteella, että oppilaat ovat motivoituneempia oppimaan, kun asiasisältö liittyy heidän työtehtäviinsä. Näin ollen koulutus ei voi olla kaikille, vaan tarvitaan selkeä kohderyhmä, jolle koulutus tuotetaan. Kohderyhmän määrittäminen helpottaa huomattavasti oppimistavoitteiden asettamista ja koulutusmateriaalin tuottamista, koska kohderyhmä perusteella pystytään määrittämään, mitkä asiat ovat tarpeellisia oppia oppilaan näkökulmasta.

Meillä oppimisen muotoilijat ovat raideliikennealan asiantuntijoita, joilla on runsaasti kokemusta myös käytännön työtehtävistä. Oppimisen muotoilijat eivät ole jokaisen työtehtävän tai alan asiantuntijoita, joten koulutuksen suunnitteluvaiheessa hyödynnämme jo olemassa olevaa dataa, kuten oppilaiden antamia palautteita. Lisäksi hyödynnämme asiantuntijoita erityisesti suunnitteluvaiheessa, jotta laadittu koulutus on tarpeiden mukainen. Asiakkaamme asiantuntijat ovat mukana antamassa palautetta koulutuksesta koko projektin ajan. Lisäksi annamme aina mahdollisuuden testioppilaiden käyttämiseen verkkokursseillamme. Tällä tavalla verkkokurssi saadaan viimeisteltyä oppilaiden tarpeita vastaaviksi. Lisäksi tämä mahdollistaa verkkokurssin korkean laadun koulutusmateriaalin ja verkkokurssin käyttäjäystävällisyyden näkökulmasta. Käyttäjäystävällisyyden huomioiminen on tärkeää, koska huolimattomasti suunniteltu verkkokurssi heikentää oppilaan motivaatiota oppia.

Käytämme Moodle-järjestelmää verkkokurssien luomiseen. Moodlessa on monipuoliset mahdollisuudet esimerkiksi vuorovaikutuksellisten tehtävien luomiseen. Hyödynnämme lähes jokaisella kurssilla interaktiivisia videoita. Interaktiivinen video tarkoittaa, että videoon on upotettu erilaisia tehtäviä. Tämä menetelmä sopii hyödynnettäväksi moniin eri aiheisiin. Lisäksi interaktiivisen videon etuna on se, että sen avulla voidaan tehdä myös osaamisen varmistamista. Erilaisten prosessien oppimiseen sopivat erilaiset järjestely- ja yhdistämistehtävät.

Myös oppimisen reflektointi onnistuu sujuvasti verkkokurssilla. Verkkokursseilla asioiden reflektoiminen on mahdollista esimerkiksi pienien pohdintatehtävien muodossa, jonka voi tuottaa joko suoraan koulutusmateriaaliin tai keskustelualueelle. Osaamisen reflektoinnilla saadaan parhaimmillaan aikaan syvällistä pohdintaa. Tämä kehittää myös raideliikenneturvallisuutta, koska asioiden reflektointi tukee ammatillista kehittymistä sekä ongelmanratkaisua yllättävissä käytännön työtilanteissa. Menetelmä sopii esimerkiksi inhimillisten tekijöiden vaikutuksen pohdintaan turvallisuuskriittisellä raideliikennealalla.

Vuorovaikutuksellisen verkkokurssin avulla oppilaasta syntyy aktiivinen toimija. Tällä tarkoitetaan, että kurssi sisältää monipuolisia tehtäviä, joiden suorittaminen on vaatimuksena hyväksytylle suoritukselle. Tämä on oppimisen kannalta suotuisa tilanne, koska oppilaasta tulee aktiivinen toimija. Opetusmuoto kehittää itseohjautuvuutta, kun oppilas on myös itse vastuussa opiskelemisestaan verkkokurssilla. Tärkeää on keskittyä kurssin orientaatio-osuuteen, sillä sen avulla käydään läpi verkkokurssin perustiedot, kuten kurssin rakenne, oppimistavoitteet ja suoritusvaatimukset sekä kurssin suorittamisessa huomioitavia muita asioita.

Verkkokurssit sopivat parhaiten perehdyttämiseen, kertaamiseen ja pienten osakokonaisuuksien oppimiseen. Verkkokurssit sopivat myös hyvin hybridikoulutuksen yhdeksi osaksi, kuten johdanto-osuudeksi tai syventäväksi kurssiksi.

Usein asiakkaitamme huolestuttaa, kuinka verkkokursseilla osaamista varmistetaan riittävästi. Varmistamme tämän luomalla monipuolisia tehtäviä, jolloin ne soveltuvat erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Lisäksi Moodle mahdollistaa hyväksytyn suorituksen rajan määrittämisen. Tyypillinen hyväksytyn kurssin suoritusraja on se, että tehtävien vastauksista 70 % on oikein. Trendinä on ollut, että perinteisten tenttien kannatus on laskenut. Tenttejä ovat korvanneet materiaaliin upotetut tehtävät. Tästä on tullut myös hyvää palautetta oppilailta.

Oppilaan on mahdollista saada myös palautetta verkkokurssilla. Moodle mahdollistaa sen, että jokaiseen vastaukseen voidaan määrittää eri raja-arvot, joista saa tilanteeseen sopivan palautteen. Palaute voi myös sisältää kontekstiin sopivan perustelun, joten myös palautteen avulla on mahdollista oppia verkkokurssilla. Tarjoamme myös oppilaalle mahdollisuuden palautteen antamiseen verkkokurssilla. Pidempään käytössä olevalla kurssilla toteutamme tämän kyselylomakkeen avulla. Uusilla verkkokursseilla olemme toteuttaneet kurssiin sisältyvän tehtävän, jossa oppilas reflektoi osaamistaan ja antaa palautetta kurssista. Kun data analysoidaan, on mahdollista hyödyntää palautteita ja luoda vielä paremmin tarpeita vastaava verkkokurssi.

Kysy lisää

Laura Saarelainen
Koulutuspalvelut
Oppimisen ja palveluiden muotoilija
laura.saarelainen@proxion.fi
+358403579923
Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103