Itsenäisesti suoritettava LIKU-koulutus – uhka vai mahdollisuus?

Viime vuonna syntyi idea uudistaa Liikkuvan kaluston kuljettajan kertauskoulutus – LIKU-kertauskoulutus. Tähän asti koulutus on järjestetty ensisijaisesti täysin verkkoluentona tai hybridimallilla. Oppimisen ja palveluiden muotoilijamme Laura Saarelainen avaa kirjoituksessaan, kuinka Proxion on kehittänyt yhteistyössä pitkäaikaisen asiakkaamme Sundström  Ab Oy:n kanssa täysin itseopiskeltavan LIKU-kertauskoulutusmallin.

Viime vuonna erään keskustelun yhteydessä syntyi idea itsenäisesti suoritettavasta Liikkuvan kaluston kuljettajan kertauskoulutuksesta, josta käytetään myös nimeä LIKU-kertauskoulutus. Koulutusta on järjestetty jo täysin verkkoluentona sekä hybridimallina, jossa on yhdistetty pieni itsenäisesti suoritettava verkkokoulutusosio verkkoluentoon. Tietääksemme täysin itsenäisesti suoritettavia kursseja ei ollut toteutettu Suomessa aiemmin, joten asiaa tuli pohtia tarkemmin.

Aloitimme kehitystyön ideoimalla konseptia. Ideoimme sisältöä samalla pohtien uuden konseptin hyötyjä, haasteita ja sitä kuinka voimme varautua havaittuihin haasteisiin. Arvioimme hankkeen riskejä suhteessa sen hyötyihin. Hanke alkoi nopeasti vaikuttaa hyvin toteuttamiskelpoiselta, joten loimme konseptiesityksen ja demon asiakastapaamisia varten.

Konsepti sai innostuneen vastaanoton Sundströmiltä, vaikka ymmärrettävistä syistä se herätti myös kysymyksiä mahdollisista haasteista. Eniten pohdintaa aiheuttivat verkkokurssiin liittyvät mahdolliset tietotekniset haasteet. Päädyimme ratkaisuun, jossa panostamme koulutuksen orientaatioon. Lisäksi tarjoamme oppilaille teknistä tukea puhelimitse, sähköpostitse ja oppimisympäristön keskustelualueella. Erityistä huomiota kiinnitimme kurssirakenteen ja koulutusmateriaalin selkeyteen, helppolukuisuuteen sekä käytettävyyteen.

LIKU-koulutuksessa on käytössä moduulirakenne. Tämä helpottaa kurssin suorittamista oppilaan näkökulmasta, sillä moduulirakenne kannustaa oppilasta suorittamaan koulutusta pienissä osissa. Tällä tavalla vältetään tietoähkyä ja lisätään oppilaan motivaatiota kurssin suorittamiseen. Lisäksi jokaisen moduulin osaamisen varmistaminen on sisällytetty moduuliin. Tällä kurssilla emme hyödyntäneet lainkaan perinteistä tenttiä, koska yhdessä todettiin, että osaaminen varmistetaan jo kurssin aikana riittävällä tasolla erilaisten tehtävien avulla.

Asiakkaan näkökulmasta lisäarvoa toivat interaktiiviset ohjaamosta kuvatut videot, jotka tekevät oppimisesta konkreettisempaa. Idea ei ole täysin uusi, sillä sitä on hyödynnetty jo aiemmin rautatiealalla. Kurssille luomamme videot sisältävät kysymyksiä liittyen käytettäviin nopeuksiin, liikennöinnin määräyksiin ja toimintaohjeisiin poikkeustilanteissa. Oppilas saa välittömän palautteen vastattuaan kysymyksiin. Palautteet sisältävät myös oikean vaihtoehdon tarkempine perusteluineen. Tällä tavalla oppimista tapahtuu myös tehtäviä tehdessä, vaikka opettaja ei olekaan fyysisesti läsnä verkkokurssilla. Tilanteessa, jossa oppilasta jää mietityttämään jokin asia, hänellä on aina mahdollisuus olla yhteydessä kouluttajaan.

LIKU-koulutuksen sisältöä ei ole säädöksissä määritelty, joten tämä mahdollistaa painotuksien määrittämisen ajankohtaisten asioiden, oppilaiden tarpeiden ja Sundströmin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Oleellisena osana kurssia loimme HOF-moduulin, jossa käsitellään inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä kuljettajan näkökulmasta. Konkretia ja kuljettajan työhön liittyvät esimerkit olivat materiaalin laatimisen keskiössä. Moduuli on rakennettu siten, että sen avulla oppilas ohjataan reflektoimaan inhimillisten tekijöiden vaikutusta omassa työtehtävässään.

Hyödynsimme palvelumuotoilun menetelmiä opetusmateriaalia luodessa. Tämä näkyi osallistamisena ja tiiviinä yhteistyönä jo projektin suunnitteluvaiheesta alkaen. Yhdessä varmistimme, että koulutus sisältää asiakkaalle tarpeelliset sisällöt ja painotukset. Projektiryhmä ja kuljettajataustainen testioppilas testasivat kurssin osioita projektin aikana. Kehitysideoiden ja palautteen avulla viimeistelimme kurssin sisältöjä ja kehitimme käytettävyyttä ennen kurssin varsinaista käyttöönottoa.

Yhteistyö asiakkaan kanssa oli totuttuun tapaan erinomaista. Selkeä kommunikaatio, avoin vuorovaikutus ja yhteinen sitoutuminen loivat hyvän pohjan onnistuneelle yhteistyölle. Asiantuntijuuden ja kuljettajatyön käytännön osaamisen yhdistäminen loi synergiaa, joka näkyy laadukkaana lopputuotteena. Odotamme innolla tulevia yhteisiä uusia projekteja!

Koulutuksen asiantuntijamme

Laura Saarelainen
Koulutuspalvelut
Oppimisen ja palveluiden muotoilija
laura.saarelainen@proxion.fi
+358403579923
Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103