Raideliikenteen digitalisaatio vuonna 2022

Raideliikenteen digitalisaatio on keskeisessä asemassa tulevaisuudessa ratainfran omaisuuden hallinnassa, kunnossapidon kehittämisessä ja raideliikenteen sujuvoittamisessa. Nämä yhdessä luovat mahdollisuuden raideliikenteen volyymien ja kapasiteetin kasvattamiselle sekä yhteiskunnan tasolla ympäristötavoitteisiin vastaamiselle. Valtion rataverkolla ajurina on Digirata-hanke ja ERTMS/ETCS*-järjestelmien käyttöönotto. Yksityisraiteilla satamissa ja teollisuudessa muutosta taas kiihdyttää raideliikenteen sovittaminen operaatioiden logistiikkaan ja tilannetietoisuuden lisääminen. Tässä artikkelissa liiketoimintajohtajamme Markus esittelee, miten digitalisaatiota taklataan Proxionilla vuonna 2022.

Proxionin digipalvelut ovat tukemassa digitalisaation murrosta. Tarjoamme sekä alan huippuosaajien asiantuntijapalveluja että innovatiivisia ratkaisuja. Proxionin vahvuus on ERTMS/ETCS-, ohjelmisto-, IoT-, analytiikka-, mittaustekniikka-, radioverkko- ja tietotekniikkaosaamisemme, mitä täydennämme tarpeen mukaan rautateiden- ja raideliikenteen suunnitteluosaamisilla asiakasprojekteilla.

Ohjelmistokehityspalveluina toteutamme asiakaskohtaisia sovelluksia ketterin menetelmin. Vahvuuksiamme ovat erilaiset sovellukset ja tilannekuvajärjestelmät, mitkä sisältävät karttapohjalla esitettävää liikkuvien kohteiden sijaintitietoa, tilannekuvaan liittyvien tapahtumien hallintaa sekä IoT-laitteiden tietoja. Omat sovelluspalvelut toteutetaan pilvipalveluna sekä työpöytä- että mobiilikäyttöä varten. Radioverkkojen mittauksen ja raportoinnin ohjelmisto tulee tukemaan 5G-verkkojen mittauspalveluamme. Kattava ja laadukas mobiiliverkko on tulevaisuuden turvallisen raideliikenteen edellytys, mutta samalla se mahdollistaa uusien ohjelmistojen ja palveluiden syntymisen raiteille. Edistämme myös yksityisraidealueiden turvallisuutta ja tehokkuutta parantavaa reaaliaikaista tilannekuvajärjestelmää.

Duoraitioliikenne
Tulevaisuudessa raideliikenne on entistä suuremmassa roolissa kestävänä liikkumismuotona.

Älyliikenne Proxionilla tarkoittaa mm. autonomisen junayksikköön liittyvää kehityshanketta, missä toteutamme ohjelmistoalustan autonomisen junan tehtävien hallintaan, ratapihan kulkuteiden varaamiseen ja manuaalisen operoinnin ohjaukseen. Autonomisen liikkumisen turvallisuuden varmistaa sensoriteknologian hyödyntäminen ja liittäminen ohjausjärjestelmäämme. Olemme lähteneet myös mukaan Tampereen ratikan innovaatioklusteriin kehittämään digitaalisia palveluita kaupungin liikenne- ja liikkumispalveluille Tampere Urban Rail Mobility Services (TURMS) -kehitysympäristöä hyödyntäen.

Data-analytiikka ja simuloinnit auttavat asiakkaitamme toimenpiteiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tyypillisimmät selvitystyömme ovat liittyneet kunnossapitoon, liikenteeseen ja turvallisuuteen, mutta data ei katso aihealuetta, kun on tarve selvittää, analysoida ja visualisoida tuloksia. Datan perusteella pystymme simuloimaan monipuolisesti junaliikennettä ja raiteiston käyttöä ja arvioimaan näiden perusteella toiminnallisuustavoitteiden toteutumista. Datan heikko laatu voi estää reaaliaikaisen raportoinnin toteuttamista operatiivisten järjestelmien rekistereistä. Määritämme datan laadullisia haasteita ja niihin liittyviä parannustoimenpiteitä asiakkaidemme prosessien kehittämiseksi ja järjestelmäkehityshankkeiden tueksi. Myös järjestelmäarkkitehtuuriin ja paikkatietoihin liittyvät määritystyöt ovat osa palveluamme.

Innovaatiot, uusien teknologioiden pilotoinnit sekä potentiaalisten tuotteistaminen ovat Proxion geeniperimässä. Toimitamme tasoristeysten huomio- ja varoituslaitoksia, mitkä voidaan varustaa kehittämällämme uusiutuvan energian latausjärjestelmällä. Yksityisraidealueille vaihtoehtonamme on rakentamiskustannuksia merkittävästi pienentävä perinteisen vapaanaolon valvonnan järjestelmän korvaava sensorijärjestelmä. Olemme myös oikea kumppani asiakkaillemme kokeiltaessa uusia teknologioita sekä arvioitaessa niiden soveltuvuutta operatiiviseen käyttöön raideliikenneympäristössä.

* ERTMS/ETCS = Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ERTMS (engl. European Rail Traffic Management System) on Euroopan unionin liikennepoliittinen teollinen hanke, jolla tavoitellaan eurooppalaisen rautatieliikenteen parempaa turvallisuutta ja kilpailukykyä. ERTMS koostuu kahdesta osasta, joista toinen eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ETCS (engl. European Train Control System) on yhteentoimiva eurooppalainen standardijärjestelmä, joka aikanaan korvaa olemassa olevat kansalliset järjestelmät, Suomessa junien kulunvalvonnan JKV (engl. ATP-VR/RHK). Toinen osa on rautateiden GSM eli GSM-R, joka hyödyntää rautateille varattuja radiotaajuuksia ja on radiojärjestelmä ratainfrastruktuurin ja junan väliseen puhe- ja datakommunikaatioon.

Kysy lisää