Raideleveysselvitys

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennesuunnittelu

Suomessa raideleveys on lähestulkoon sama kuin Venäjällä ja Baltiassa, mutta eri kuin koko läntisessä Euroopassa. Tämä rajaa sekä rautatiekaluston saatavuutta että rajat ylittävän liikenteen mahdollisuuksia. EU on uutta Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) asetusta laatiessaan ohjannut siirtymään eurooppalaisen raideleveyden käyttöön.

Raideleveysselvityksessä on tarkasteltu mahdollisuuksia siirtyä käyttämään eurooppalaista raideleveyttä Suomessa. Tarkastelussa on ollut useita skenaarioita: osassa vain uudet radat on rakennettu eurooppalaisella raideleveydellä, osassa myös nykyisiä ratoja on muutettu.

Työssä on tarkasteltu muutostarpeita infrastruktuuriin, kalustoon ja liikennöintiin. Vaikutuksia on arvioitu mm. kalustomarkkinoihin, rajat ylittävään liikenteeseen, ratakapasiteettiin ja huoltovarmuuteen.

Työssä todettiin eurooppalaisen raideleveyden käytön kustannusten olevan suuret verrattuna siitä saataviin hyötyihin. Kannattavimmaksi todettiin säilyttää nykyinen raideleveys käytössä myös jatkossa. Työn tilasi Liikenne- ja viestintäministeriö ja sen laatimiseen osallistui Proxionin alikonsulteina Ubigu ja Destia.

Tilaaja: Liikenne- ja Viestintäministeriö LVM Toteutusajankohta: 2023 Sijainti: Suomi